Postgraduální vzdělávání - aktuálně

Atestace a předatestační kurzy 2021

Přístup k atestační zkoušce oboru Pneumologie a ftizeologie

 • K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle náležitostí všech dosavadních vzdělávacích programů (VP) vydaných v r. 2005, 2009/2010, 2011, 2015 a 2019. Konkrétní požadavky na školence se řídí podle obsahu VP, který byl platný ke dni zařazení do oboru (existuje možnost si VP časově kupředu změnit). Je třeba splnit všechny požadavky příslušného VP jak v teoretické, tak v praktické části a to včetně kmene. Jednotlivé VP nelze kombinovat. V případě podané přihlášky podle VP 2019 je třeba mít přiloženo Rozhodnutí o uznání praxe z předchozích VP oboru Pneumologie a ftizeologie udělené MZ ČR.
 • Řádně vyplněnou přihlášku, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami zašlete nejpozději 60 dní před konáním atestační zkoušky, tj. do 8. 10. 2021 (datum odeslání) na adresu:
  1. lékařská fakulta, odd. specializačního a celoživotního vzdělávání, Univerzita Karlova, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. Viz také stránky lf1.cuni.cz/atestace-absolvent.
 • Bližší informace viz záložka na dtto stránkách ČPFS "Předatestační příprava a atestace" a dále na odkazu zde.

Předatestační kurzy na podzim 2021 

 • Podzimní předatestační kurz se ukuteční ve dnech 27. 9. – 11. 10. 2021 na 1. lékařské fakultě UK v Praze.
 • Upozorňujeme lékaře, že Ministerstvo zdravotnictví ČR Věstníkem 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů SV kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ (pro VP 2005 platí kurz „Základy zdravotnické legislativy“). Toto musí respektovat i uchazeči, kteří tyto kurzy neměli ve vzdělávacím programu uvedeny jako povinné. Bez doložení příslušného potvrzení o absolvování uvedených kurzů nebude uchazečům výkon atestační zkoušky umožněn.

Organizace a místa konání atestací na podzim 2021

 • Podzimní praktická i teoretická část atestační zkoušky se uskuteční ve dnech 6.- 8. 12. 2021 na 1. LF UK v Praze.
 • Zkouška se skládá z praktické části a ústní části, spojené s obhajobou písemné práce před atestační komisí. Garanty atestace jsou prof. Homolka a prof. Koziar Vašáková.
 • Organizace atestační zkoušky bude aktuálně přizpůsobena počtu uchazečů a epidemiologické situaci. Bližší informace budou obsaženy v pozvánkách, které lékaři obdrží 30 dní před konáním atestací.

Písemná práce, publikace

 • Součástí zkoušky je obhájení písemné práce uchazeče. Témata budou zadávána garanty oboru (viz výše).
 • Rozsah práce o odborném tématu je minimálně 15 stran bez literárních odkazů po (nejméně) 50 řádcích.
 • Uchazeči jarního termínu zašlou písemnou práci ve 2 výtiscích na adresu: 
  1. lékařská fakulta, odd. specializačního a celoživotního vzdělávání, Univerzita Karlova, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
 • Termín odevzdání práce je nejpozději 6 týdnů před termínem atestace, tj. do 25. 10. 2021, nejlépe pak spolu s přihláškou.

Otázky k atestaci

 • Atestační otázky, platné od roku 2017, jsou veřejně přístupny a zveřejněny na webu MZ ČR - odkaz zde - a na webu 1. LF UK - (atestační práce). 

Praze dne 15. 9. 2021
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
garant atestačních zkoušek v oboru Pneumologie a ftizeologie – podzim 2021

 

Aktivity IPVZ - podzim 2019

Řadu aktivit připravuje na podzim 2019 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Subkatedra pneumologie a ftizeologie. Připraveny jsou například kurzy: CHOPN, Intenzivní pneumologie (řešení akutních stavů s respirační insuficiencí),Endoskopické řešení bronchiální obstrukce, Pleurální intervence v pneumologie, Transplantace plic či Certifikovaný kurz pro kalmetizační sestry. Nebude chybět řada odborných stáží. 

Vážení návštěvníci stránek ČPFS, členové a další zájemci jiných odborností, děkujeme, že se zajímáte o možnosti vzdělávání v rámci IPVZ. Věnujte prosím pozornost dvěma novým akcím: Certifikovanému kurzu pro kalmetizační sestry (25 - 27. 11. 2019) a novému Kurzu Transplantace plic  (18. 10. 2019) v hotelu ILF v Praze.

Děkuji

vedoucí subkatedry IPVZ prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Podrobnější informace v přehledu akcí ke stažení zde ve formátu .pdf

Atestace 2019

Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit zde ve formátu.doc


Podzimní
 atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 7. do 18. října 2019 na Klinice nemocí plicních a TBC ve Fakultní nemocnici Brno. Atestační zkouška se bude konat 2. až 4. prosince 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Atestace 2018

Po vzájemné dohodě všech zúčastněných s předsedkyní KOR Prof. MUDr. Eliška Sovovou, Ph.D, MBA bude v roce 2018 pouze jeden předatestační kurz, a to na 1. LF UK, pořádaný Pneumologickou klinikou 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice a 1. klinikou TRN 1. LF UK a VFN. Tento kurz bude probíhat v Thomayerově nemocnici od 12. do 23. března 2018.

Atestační zkoušky pak budou probíhat jak bylo plánováno, a to v jarním termínu na Klinice pneumologie a ftizeologie FN Plzeň (E. Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí) 14. - 16. 5. 2018, a v podzimním termínu na 1. lékařské fakultě v Praze  26. - 28. 11.

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D
Pneumologická klinika 1. LF UK  a TN

Příloha Metodického opatření Koordinační rady pro specializační vzdělávání č. 5 / 2016 - Požadavky na atestační práci Obor Pneumologie a ftizeologie

Atestace 2017

JARO 2017:

Hradec Králové
předatestační kurz: 13. – 24. 2. 2017
atestace: 15. – 17. 5. 2017

PODZIM 2017

Praha
Pneumologická klinika FN Motol
předatestační kurz: 9. 10. – 20. 10. 2017
atestace: praktická 27. 11. 2017, ústní 28. 11. a 29. 11. 2017

Vzdělávací program v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Atestace 2016

Podzim 2016:

Brno
předatestační kurz: 10. - 21. 10. 2016
atestace: 28. 11. - 30. 11. 2016

Vzdělávací program v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Žádost o grant ČPFS (instrukce pro žadatele)

Vše níže uvedené zaslat předsedovi ČPFS, vědeckému sekretáři a pokladnici. Nejlépe e-mailem jako přílohy. Jedná se o následující:

Motivační dopis.
Stručný životopis.
Název akce a oskenované veškeré potřebné údaje o akci.
Předpokládané náklady na akci.

Po proběhlé akci poslat pokladníkovi ČPFS oskenované veškeré platby (potvrzení o zaplacení a potvrzení o účasti na akci) jako přílohy. Dále číslo účtu.

Finanční vyrovnání grantu ČPFS bude na účet žadatele odesláno až po proběhlé akci a zaslání výše uvedeného.

Emailová spojení: 
vladimir.koblizek@fnhk.cz
skrickova.jana@fnbrno.cz
martina.vasakova@ftn.cz

adresa k odeslání dokladů pokladníkovi:
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Jihlavská 20
625 00 Brno

Přejít na: