Postgraduální vzdělávání - aktuálně

Atestace 2020

Přístup k atestační zkoušce

  • K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech platných vzdělávacích programů (VP) vyd. v r. 2005, 2009/2010, 2011, 2015 dle jejich platnosti v době zařazení a možnosti si program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného VP jak v teoretické, tak v praktické části a to včetně kmene. Jednotlivé VP nelze kombinovat. V případě podané přihlášky podle VP 2019 je třeba mít přiloženo Rozhodnutí o uznání praxe z předchozích VP oboru Pneumologie a ftizeologie udělené MZ ČR. V tomto případě nelze přecházet bez rozhodnutí ohledně praktické a teoretické části.
  • Řádně vyplněnou přihlášku, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami zašlete nejlépe 90 dní před konáním atestační zkoušky, tj. do 2. 3. 2020 (datum odeslání) na adresu: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Odd. specializačního vzdělávání lékařů (SVL), Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, viz kontakty www.lfhk.cuni.cz
  • Všichni uchazeči musí doložit splnění všech předepsaných povinných částí příslušného vzdělávacího programu nejpozději 6 týdnů před termínem konání teoretické části atestační zkoušky. Vše, co budete mít v době podání přihlášky ještě „v plánu“, nejdéle však do 20. 4. 2020, na přihlášku vypíšete, doložíte pak e-mailem.

Organizace, místo konání

  • Praktická i teoretická část proběhnou ve dnech 1. - 3. 6. 2020 na akreditovaném pracovišti Plicní kliniky FN HK. Atestační zkouška každého uchazeče bude probíhat ve dvou dnech. Dne 1. 6. proběhne praktická část atestace všech uchazečů, ve dnech 2. – 3. 6. (podle stanoveného pořadí) ústní zkouška před atestační komisí s obhajobou písemné práce a vyhodnocením celé zkoušky. Organizace aktuálně přizpůsobena počtu uchazečů. Bližší informace budou obsaženy v pozvánkách, které lékaři obdrží 30 dní před konáním.

Kurzy

  • Upozorňujeme lékaře, že Ministerstvo zdravotnictví Věstníkem 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů SV kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ (pro VP 2005 platí kurz „Základy zdravotnické legislativy“). Toto musí respektovat i uchazeči, kteří tyto kurzy neměli ve vzdělávacím programu uvedeny jako povinné. Bez doložení příslušného potvrzení o absolvování uvedených kurzů nebude uchazečům výkon atestační zkoušky umožněn.

Písemná práce, publikace

  • Součástí zkoušky je obhájení písemné práce uchazeče. Její téma bylo zadáno LF – garantem oboru doc. MUDr. Vladimírem Koblížkem, Ph.D.
  • Rozsah práce o odborném tématu je 10 – 20 stran bez literárních odkazů po (nejméně) 50 řádcích.
  • Písemnou práci, která je vizitkou autora, prosím fyzicky zašlete ve třech výtiscích na adresu: Plicní klinika – sekretariát, FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.
  • Termín odevzdání práce je nejpozději 6 týdnů před termínem atestace, tj. do 20. 4. 2020., nejlépe pak spolu s přihláškou.

Otázky k atestaci

  • Atestační otázky, platné od r. 2017, jsou veřejně přístupny a zveřejněny na webu MZ ČR.

Informace o atestacích 2020 ke stažení ve formátu .pdf

Aktivity IPVZ - podzim 2019

Řadu aktivit připravuje na podzim 2019 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Subkatedra pneumologie a ftizeologie. Připraveny jsou například kurzy: CHOPN, Intenzivní pneumologie (řešení akutních stavů s respirační insuficiencí),Endoskopické řešení bronchiální obstrukce, Pleurální intervence v pneumologie, Transplantace plic či Certifikovaný kurz pro kalmetizační sestry. Nebude chybět řada odborných stáží. 

Vážení návštěvníci stránek ČPFS, členové a další zájemci jiných odborností, děkujeme, že se zajímáte o možnosti vzdělávání v rámci IPVZ. Věnujte prosím pozornost dvěma novým akcím: Certifikovanému kurzu pro kalmetizační sestry (25 - 27. 11. 2019) a novému Kurzu Transplantace plic  (18. 10. 2019) v hotelu ILF v Praze.

Děkuji

vedoucí subkatedry IPVZ prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Podrobnější informace v přehledu akcí ke stažení zde ve formátu .pdf

Atestace 2019

Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit zde ve formátu.doc


Podzimní
 atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 7. do 18. října 2019 na Klinice nemocí plicních a TBC ve Fakultní nemocnici Brno. Atestační zkouška se bude konat 2. až 4. prosince 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Atestace 2018

Po vzájemné dohodě všech zúčastněných s předsedkyní KOR Prof. MUDr. Eliška Sovovou, Ph.D, MBA bude v roce 2018 pouze jeden předatestační kurz, a to na 1. LF UK, pořádaný Pneumologickou klinikou 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice a 1. klinikou TRN 1. LF UK a VFN. Tento kurz bude probíhat v Thomayerově nemocnici od 12. do 23. března 2018.

Atestační zkoušky pak budou probíhat jak bylo plánováno, a to v jarním termínu na Klinice pneumologie a ftizeologie FN Plzeň (E. Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí) 14. - 16. 5. 2018, a v podzimním termínu na 1. lékařské fakultě v Praze  26. - 28. 11.

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D
Pneumologická klinika 1. LF UK  a TN

Příloha Metodického opatření Koordinační rady pro specializační vzdělávání č. 5 / 2016 - Požadavky na atestační práci Obor Pneumologie a ftizeologie

Atestace 2017

JARO 2017:

Hradec Králové
předatestační kurz: 13. – 24. 2. 2017
atestace: 15. – 17. 5. 2017

PODZIM 2017

Praha
Pneumologická klinika FN Motol
předatestační kurz: 9. 10. – 20. 10. 2017
atestace: praktická 27. 11. 2017, ústní 28. 11. a 29. 11. 2017

Vzdělávací program v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Atestace 2016

Podzim 2016:

Brno
předatestační kurz: 10. - 21. 10. 2016
atestace: 28. 11. - 30. 11. 2016

Vzdělávací program v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Žádost o grant ČPFS (instrukce pro žadatele)

Vše níže uvedené zaslat předsedovi ČPFS, vědeckému sekretáři a pokladnici. Nejlépe e-mailem jako přílohy. Jedná se o následující:

Motivační dopis.
Stručný životopis.
Název akce a oskenované veškeré potřebné údaje o akci.
Předpokládané náklady na akci.

Po proběhlé akci poslat pokladníkovi ČPFS oskenované veškeré platby (potvrzení o zaplacení a potvrzení o účasti na akci) jako přílohy. Dále číslo účtu.

Finanční vyrovnání grantu ČPFS bude na účet žadatele odesláno až po proběhlé akci a zaslání výše uvedeného.

Emailová spojení: 
vladimir.koblizek@fnhk.cz
skrickova.jana@fnbrno.cz
martina.vasakova@ftn.cz

adresa k odeslání dokladů pokladníkovi:
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Jihlavská 20
625 00 Brno

Přejít na: