1 / 2022

J. Wallenfels: Tuberkulóza v době covidové
J. Tupý, I. Solovič: Anémia asociovaná s tuberkulózou – charakteristika v podmienkach vstupného deficitu železa
N. Šťastná, K. Brat: Upper airway cough syndrome (postnasal drip syndrome, syndrom zadní rýmy, sinobronchiální syndrom) – opomíjená příčina chronického kašle
V. Šnorek, H. Šuldová, M. Skříšovská: Pohledy pneumocytologa 3: Bronchoskopická diagnostika lymfatických uzlin plicních hilů a mediastina
M. Dvořáček, P. Bitnar, K. Neumannová: Vliv edukačního programu se cvičením na adherenci k terapii CPAP u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe – kazuistické sdělení
V. Vondra, M. Malý: Stručná informace o úmrtnosti na respirační onemocnění v roce 2019 v České republice
Obsah 81. ročníku
Rejstřík 81. ročníku

 

Anémia asociovaná s tuberkulózou - charakteristika v podmienkach vstupného deficitu železa
J. Tupý1,2,, I. Solovič1,3
1Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku; 2Klinika hematológie a transfuziológie, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-FN; 3Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

SÚHRN
Úvod: Tuberkulóza vyvoláva systémový zápalový stav ovplyvňujúci homeostázu železa. Následkom je častá anémia, ktorá výrazne ovplyvňuje výsledky liečby a celkové prežívanie. Diagnóza môže byť zložitá, čo bráni výberu bezpečnej a účinnej liečby a vhodnému načasovaniu intervencie. Prínosom môžu byť nové algoritmy na detekciu funkčného nedostatku železa a testy na stanovenie hepcidínu.
Cieľ: Cieľom tejto štúdie bolo u pacientov s tuberkulózou verifikovať jednotlivé typy anémie v podmienkach vstupného deficitu železa.
Metóda: Prospektívna štúdia bola vykonaná od júna 2019 do júna 2021. Na základe kritérií súbor tvorilo 117 probandov vyšetrených na Oddelení pneumológie a ftizeológie Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy. Vyhodnocovali sa parametre červených krviniek, markery stavu železa, hepcidin a prozápalové reaktanty v krvi.
Výsledky: Najčastejšie zastúpená bola normocytová normochrómna anémia (71,79 %). Viac ako 74 % anémií bolo ľahkého stupňa. Diagnostickou schémou bolo verifikovaných 19,66 % anémií z nedostatkom železa (IDA), 14,53 % kombinovaných anémií – anémia chronických ochorení s funkčným nedostatkom železa (ACD/IDA) a 65,81 % anémií chronických ochorení (ACD). Na základe hladiny hepcidínu (viac ako 20 µg/ml) môžeme predpokladať, že viac ako 47,86 % zo všetkých probandov nebude mať prospech z liečby perorálnym železom.
Záver: Anémia je bežnou hematologicku abnormalitou u pacientov s tuberkulózou. Prevládajúcou je anémia chronických ochorení, kde u väčšiny pacientov nie je predpoklad prospechu z perorálej liečby železom.
Kľúčové slová: tuberkulóza, anémia, nedostatok železa, hepcidín

 

Upper airway cough syndrome (postnasal drip syndrome, syndrom zadní rýmy, sinobronchiální syndrom) – opomíjená příčina chronického kašle
N. Šťastná1,2, K. Brat1,2,3
1Klinika nemocí plicních a TBC, Fakultní nemocnice Brno; 2Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno; 3Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
SOUHRN
Upper airway cough syndrome je častým problémem, pod nímž se skrývá přímý následek chronické rinitidy (alergické i nealergické) či rinosinusitidy, způsobující chronický kašel a s ním spojené komplikace. V západních zemích je považován za vůbec nejčastější příčinu chronického kašle. V našich ambulancích je však situace vice přezíravá a jeho existenci doprovází značná kontroverze. Zatím nemá zažitý český překlad, nejčastěji se spojuje s termínem zadní rýma a sinobronchiální syndrom.
Klíčová slova: chronický kašel, upper airway cough syndrome, postnasal drip syndrome, zadní rýma, sinobronchiální syndrome

 

Pohledy pneumocytologa 3: Bronchoskopická diagnostika lymfatických uzlin plicních hilů a mediastina
V. Šnorek, H. Šuldová, M. Skříšovská
Oddělení plicní a TBC Nemocnice, Č. Budějovice, a. s.

SOUHRN
V přehledovém článku autoři uvádějí přehled současných znalostí o provedení a významu vyšetření lymfatických uzlin (LU) plicních hilů a mediastina aspirací pod lineárním endobronchiálním ultrazvukem (endobronchial ultrasound needle aspiration, EBUS). Vyšetření lze provést pro diagnostiku patologických nálezů nebo pro staging nitrohrudních nádorů, práce pojednává o diagnostickém použití. V prvém kroku je nutné stanovit, zda nabrané vzorky jsou reprezentativní, k tomu autoři používají tzv. minnesotská kritéria. Podle nich jsou vzorky děleny na diagnostické a podle množství zobrazených lymfocytů dále na adekvátní a neadekvátní. Při absenci rychlého cytologického vyšetření je v literatuře doporučováno provést aspiraci většinou ze 3–7 míst. Rychlé cytologické vyšetření přímo na bronchologickém sále se jeví jako optimální, pro úspěšnost této diagnostiky je zcela zásadní efektivní spolupráce bronchologa s cytologem.
Klíčová slova: lymfatické uzliny plicních hilů a mediastina, bronchoskopie, transbronchial needle aspiration (TBNA),endobronchiální ultrazvuk, rapid on-site evaluation (ROSE)

 

Vliv edukačního programu se cvičením na adherenci k terapii CPAP u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe – kazuistické sdělení
M. Dvořáček1, P. Bitnar2, K. Neumannová1
1Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc; 2Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

SOUHRN
Úvod: V České republice dlouhodobou dostatečnou adherenci k terapii kontinuálním přetlakem (CPAP) vykazuje asi 70 % pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe (OSA). Důležitým prostředkem pro udržení či zvýšení těchto hodnot může být dodatečná a opakovaná edukace, zahrnující i instruktáž ke cvičení. To v současné době není v tuzemských podmínkách běžně využíváno. Proto bylo cílem zjistit, jak opakovaná edukace s instruktáží ke cvičení ovlivní adherenci pacientů k používání CPAP terapie.
Soubor a metodika: 6 pacientů se syndromem OSA podstoupilo vstupní edukaci, polovina z nich kromě úvodní edukace absolvovala 4týdenní edukačně motivační program, zahrnující instruktáž ke cvičení pod dohledem fyzioterapeuta. Druhá polovina byla pouze edukována, bez dodatečné intervence. Data o adherenci pacientů byla extrahována ze systému AirView, který zaznamenává aktivitu používaného přístroje.
Výsledky a závěr: Výsledky naznačují pozitivní vliv edukačně-motivačního programu na adherenci pacientů se syndromem OSA. Dodatečná a opakovaná edukace a motivace, včetně instruktáže ke cvičení by se tak mohla stat novou úlohou fyzioterapeuta v rámci multidisciplinárního týmu věnujícího se léčbě pacientů se syndromem OSA.
Klíčová slova: obstrukční spánková apnoe, adherence k CPAP, behaviorální terapie, fyzioterapie, cvičení

Přejít na: