6 / 2021

Celé číslo ke stažení zde ve formátu .pdf

 

Hytych: Úvodník
Kufa, P. Jakubec, M. Žurková, E. Kriegová, O. Janča, Z. Kovaříková, L. Fila, J. Havlín, R. Lischke: Zkušenosti se zařazováním pacientů na WL k LuTx a (následnou) potransplantační péči na Klinice plicních nemocí a TBC v Olomouci
Sova, S. Genzor, E. Sovova, M. Sovova, K. Moravcova, S. Nadjarpour, U. Khan: Nárůst prelavence setrvalé hypertenze u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe mezi lety 2009 a 2019
Zela, M. Sova, S. Genzor: Antibiotická léčba u onemocnění covid-19
Šnorek, H. Šuldová, M. Skříšovská, M. Šnorek: Pohledy pneumocytologa 2: Nádory exofyticky rostoucí, viditelné bronchoskopem
Žurková, P. Jakubec, V. Lošťáková, F. Čtvrtlík, E. Kriegová, P. Horák, M. Skácelová, M. Žurek: Nové možnosti terapie nintedanibem u nemocných s plicním postižením v rámci systémové sklerodermie
Pobeha, J. Hack, P. Joppa: Využitie CPAP prístroja na núdzovú „High flow“ respiračnú podporu s využitím prietokomera na dosiahnutie vysokej inspiračnej frakcie kyslíka

 

Zkušenosti se zařazováním pacientů na WL k LuTx a (následnou) potransplantační
péči na Klinice plicních nemocí a TBC v Olomouci
J. Kufa1, P. Jakubec1, M.F Žurková1, E. Kriegová2, O. Janča2, Z. Kovaříková3, L. Fila3, J. Havlín4, R. Lischke4
1Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP, Olomouc; 2Ústav imunologie, FN a LF UP, Olomouc; 3Pneumologická klinika, 1. LF UK a FN Motol, Praha; 4III. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN Motol, Praha

SOUHRN
Transplantace plic je etablovanou metodou v pneumologii a pneumochirurgii. V České republice se tato část medicíny progresivně rozvíjí již od roku 1997. Transplantace plic (LuTx) jsou realizovány na III. chirurgické klinice FN Motol. Selekce kandidátů probíhá na Pneumologické klinice FN Motol a zařazování pacientů na čekací listinu probíhá následně na mezioborovém semináři transplantačního týmu. S postupně rostoucím počtem odtransplantovaných pacientů rostla potřeba sdílení péče i s pneumology na Moravě. Od roku 2016 bylo zahájeno předávání
pacientů po plicní transplantaci do nově vzniklého centra – pneumologické kliniky FN Olomouc (Morava a Slezsko). Následující sdělení popisuje zkušenosti olomouckého centra se zařazováním nemocných na čekací listinu a s péčí o pacienty po transplantaci plic. Shrnujeme současná kritéria indikací a kontraindikací zařazení pacientů na čekací listinu, průměrnou dobu strávenou čekáním na LuTx a úspěšnost chirurgického zákroku. Dále uvádíme organizaci zdravotní péče v potransplantačním centru při FN Olomouc. Správná a dobře načasovaná indikace k LuTx, kvalitní transplantační a potransplantační péče, včasná diagnostika a terapie komplikací jde ruku v ruce se zlepšováním přežívání a snižováním tíže již vzniklých komplikací.
Klíčová slova: předtransplantační vyšetření, waiting list, transplantace plic

 

The prevalence of sustained hypertension raised among patients with obstructive sleep apnoea in the period 2009 to 2019
M. Sova1, S. Genzor1, E. Sovova2, M. Sovova2, K. Moravcova2, S. Nadjarpour3, U. Khan3
1Department of Respiratory Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc; 2Department of Sports Medicine and Cardiovascular Rehabilitation, Palacky University Olomouc; 3Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc

SOUHRN
Nárůst prelavence setrvalé hypertenze u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe mezi lety 2009 a 2019
Úvod: Obstrukční spánková apnoe (OSA) je jeden z nejdůležitějších rizikových faktorů pro vznik arteriální hypertenze. Maskovaná a maskovaná nekontrolovaná hypertenze (MH/MUCH) mají u pacientů s OSA vysokou prevalenci. Je také významným rizikovým faktorem pro rozvoj kardiovaskulárních nemocí. Data o prevalenci setrvalé a MH/MUCH u pacientů s OSA mohou být důležitá ke stanovení optimálního algorytmu jejich sledování a léčby. Cílem této studie bylo určení prevalence různých typů arteriální hypertenze u pacientů s OSA a jejich srovnání
po 10 letech.
Materiál a metody: V rámci studie bylo celkem vyšetřeno 237 pacientů – 154 v roce 2009 a 83 v roce 2019. U všech pacientů byla provedena noční monitorace spánku, antropometrie a měření krevního tlaku pomocí 24-hodinového ambulantního měření (ABPM).
Výsledky: Nízká prevalence setrvalé normotenze byla nalezena v obou kontrolních bodech studie (18,8 % v 2009 a 18,1 % v 2019). Prevalence setrvalé hypertenze (28,6 % vs. 44,6 %; p = 0,013) a MH/MUCH (52,6 % vs. 37,3 %; p = 0,025) vykazovala signifikantní vývoj směrem k vyšší prevalenci setrvalé hypertenze. Trend ve změně prevalence MH/MUCH byl statisticky signifikantní i po adjustaci na věk, apnoe-hypopnoe index a desaturační index (ODI).
Závěr: Tato prospektivní studie odhalila posun v prevalenci MH/MUCH směrem k častějšímu výskytu setrvalé hypertenze u pacientů s OSA. Byla jasně prokázána potřeba pravidelného sledování pacientů s OSA, včetně opakovaného měření krevního tlaku pomocí ABPM za účelem snížení kardiovaskulárního rizika.
Klíčová slova: obstrukční spánková apnoe; maskovaná hypertenze; maskovaná nekontrolovaná hypertenze

 

Antibiotická léčba u onemocnění covid-19
O. Zela1, M. Sova2, S. Genzor2
1Plicní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.; 2Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc

SOUHRN
Onemocnění covid-19 se stalo dominantním medicínským i celospolečenským tématem posledních dvou let. Pandemie, která v několika vlnách zasáhla celý svět, vedla k obrovskému vědeckému úsilí a akumulaci velkého množství poznatků ve velmi krátké době. V současné době máme tak k dispozici již několik vakcín s deklarovanou vysokou účinností. Vzhledem k absenci účinné cílené antivirové léčby je veškerá léčebná snaha cílena na zabránění rozvoji těžké formy onemocnění a prevenci komplikací, součástí této strategie je i podávání antibiotik. Tento článek přináší shrnutí současného pohledu na jejich racionální indikaci.
Klíčová slova: covid-19, pandemie, antibiotika, pneumonie, C-reaktivní protein, prokalcitonin

 

Pohledy pneumocytologa 2: Nádory exofyticky rostoucí, viditelné bronchoskopem
V. Šnorek1, H. Šuldová1, M. Skříšovská1, M. Šnorek2
1Oddělení plicní a TBC, Nemocnice Č. Budějovice, a. s.; 2Kardiologické oddělení, Nemocnice Č. Budějovice, a. s.

SOUHRN
V retrospektivní analýze souboru 149 vyšetřených pacientů, 92 mužů a 57 žen, jsme hledali odpověď na otázku, zda při bronchoskopickém vyšetření jednoznačně exofyticky rostoucích nádorů je odběr vzorků pouze na histologii dostatečným diagnostickým postupem. Bronchoskopické vyšetření jsme prováděli v celkové nebo lokální anestezii.
Odebírali jsme klíšťkami vzorky pro histologii, a teprve poté odběr kartáčkem pro cytologii a cytoblok, v případě většího krvácení si tak ceníme zejména histologického průkazu nádoru. Senzitivita histologického vyšetření byla pouze 87,16 %, proto se jako účelné jeví kromě odběrů k histologii provádět i odběry pro cytologii a cytoblok. ROSE (rapid on-site evaluation) v případě exofyticky rostoucích nádorů v našem souboru nezvyšovalo senzitivitu vyšetření. Malý podíl adenokarcinomu – 16 % u mužů a 38 % u žen – je dán zřejmě centrálním uložením nádorů ve zkoumaném souboru.

Klíčová slova: exofyticky rostoucí nádory bronchů, bronchoskopie, histologie, cytologie

 

Nové možnosti terapie nintedanibem u nemocných s plicním postižením v rámci
systémové sklerodermie

Žurková1, P. Jakubec1, V. Lošťáková1, F. Čtvrtlík2, E. Kriegová3, P. Horák4, M. Skácelová4, M. Žurek4
1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP, Olomouc; 2Radiologická klinika, FN a LF UP, Olomouc; 3Ústav imunologie, FN a LF UP, Olomouc; 4III. interní klinika nefrologická-endokrinologická-revmatologická, FN a LF UP, Olomouc

SOUHRN
Systémová sklerodermie (SSc) je generalizované onemocnění pojivové tkáně, nejasného původu, které se projevuje fibrózou a sklerotizací kůže, stěny cév a parenchymu viscerálních orgánů. Postihuje častěji ženy v mladšíma středním věku. Plicní postižení mívá formu intersticiálního procesu nebo plicní hypertenze. Současná studie SENSCIS prokázala, že antifibrotický lék, inhibitor tyrozinkináz nintedanib nabízí novou naději u nemocných s plicním postižením v rámci systémové sklerodermie. Studie SENSCIS u pacientů se SSc ukázala, že nintedanib zpomaluje progresi intersticiálního plicního postižení, což bylo dokumentováno nižším poklesem roční míry usilovné vitální kapacity (FVC) o 44 % ve srovnání s placebem. Efekt nintedanibu na kožní fibrózu, hodnocenou dle modifikovaného kožního Rodnanova skóre (mRSS), a kvalitu života, hodnocenou dle respiračního dotazníku nemocnice Svatého Jiří (SGRQ), nebyl prokázán. Profil nežádoucích účinků při léčbě nintedanibem, pozorovaný ve studii, byl obdobný jako profil nežádoucích účinků u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou, nežádoucí účinky týkající se gastrointestinálního traktu (včetně průjmů) byly častější u nintedanibu ve srovnání s placebem. Dokládáme kazuistiku nemocné s plicním postižením pod obrazem nespecifické intersticiální pneumonie (NSIP) v rámci sklerodermie, která splňovala kritéria zahájení léčby nintedanibem a byla multidisciplinárním týmem doporučena k léčbě tímto antifibrotizačním lékem. Nemocná z léčby nintedanibem profituje a léčba nemá vedlejší účinky.
Klíčová slova: systémová sklerodermie, intersticiální plicní postižení, nintedanib, usilovná vitální kapacita, multidisciplinární tým 

Přejít na: