5 / 2020

Celé číslo ke stažení zde ve formátu .pdf


V. Bartoš: Intersticiální plicní procesy (IPP) – kam směřují?
J. Kufa, O. Fischer, P. Jakubec: Diagnostika lymfomů z pohledu pneumologa
L. Fila, A. Grandcourtová, A. Bílková, T. Doušová, P. Dřevínek: Ivakaftor u dospělých s cystickou fibrózou: plicní funkce a stav výživy během desetiletého sledování
M. Sova, S. Genzor, E. Sovova, A. Ghazal Asswad, S. Nadjarpour: Hladina adiponektinu a množství epikardiálního tuku u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí
M. Džingozovová, K. Brat, J. Skřičková, Z. Merta, V. Dostálová, P. Dostál, V. Bartoš: Plicní alveolární proteinóza
Š. Laššán, M. Hájková: Aktuálna situácia v odbore pneumológia a ftizeológia v Slovenskej republike
I. Solovič, J. Švecová: Tuberkulóza je aj v čase covid-19 problémom, aktuálna situácia za rok 2019 v Európe a na Slovensku

 

Diagnostika lymfomů z pohledu pneumologa
J. Kufa, O. Fischer, P. Jakubec
Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP, Olomouc 

SOUHRN
Následující přehledové sdělení popisuje roli pneumologa v diagnostice lymfomu. V běžné klinické praxi je plicní lékař konfrontován s rozličnými patologickými hrudními procesy a jejich klinickými projevy, některé z těchto procesů a příznaků mohou mít společného jmenovatele, a to je lymfom či jiné lymfoproliferativní onemocnění. Ke správné diagnóze je nezbytná mezioborová spolupráce s radiologem, hematoonkologem, patologem a v některých
případech i s chirurgem. Zcela zásadní je časná a přesná diagnóza, která je v případě hematoonkologických onemocnění zásadní. Následná cílená proti nádorová terapie spadá plně do rukou hematoonkologa. Dále je prezentován soubor osmnácti pacientů, u nichž byl diagnostikován lymfom na naší klinice v průběhu roku 2019.
Klíčová slova: lymfom, lymfoproliferativní onemocnění, diagnostika, pneumolog 


Ivakaftor u dospělých s cystickou fibrózou: plicní funkce a stav výživy během desetiletého sledování
L. Fila1,2, A. Grandcourtová1,2, A. Bílková1,2,3, T. Doušová2,3, P. Dřevínek2,3,4
1Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN Motol; 2Centrum CF, FN Motol;
3Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol; 4Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN Motol

SOUHRN
Úvod: Kauzální terapie cystické fibrózy (CF) se stala klinickou realitou v roce 2012. Dlouhodobé výsledky léčby ivakaftorem jsou předmětem současného klinického výzkumu.
Metody: Do studie byli zahrnuti účastníci studií STRIVE a PERSIST. Demografické a klinické údaje byly získány ze zdravotnické dokumentace, pokrývající celé období léčby ivakaftorem v trvání 9–10 let. Změny funkce plic byly porovnány s obdobím před léčbou.
Výsledky: Do studie byli zahrnuti čtyři dospělí s CF heterozygotní pro mutaci G551D. Byla pozorována stabilizace plicních funkcí (medián poklesu hodnoty FEV1 0,6 % nál. hodn./rok) a nutričního stavu (medián zvýšení hodnoty BMI 0,01 kg/m2/rok). Ve srovnání s obdobím před léčbou měla změna poklesu FEV1 (před léčbu 4,6 % nál. hodn./rok) tendenci ke statistické významnosti (p = 0,068).
Závěr: Léčba ivakaftorem vedla ke stabilizaci plicních funkcí a nutričního stavu po dobu deseti let.
Klíčová slova: cystická fibróza, ivakaftor, funkce plic, stav výživy 


Adiponectin level and epicardial fat thickness in patients with obstructive sleep apnoea
M. Sova1, S. Genzor1, E. Sovova2, A. Ghazal Asswad3, S. Nadjarpour4
1Department of Respiratory Medicine, University Hospital Olomouc and Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc; 2Department of Sports Medicine and Cardiovascular Rehabilitation, University Hospital Olomouc and Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc; 3Emergency Department, West Middlesex University Hospital, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 4Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc

SOUHRN
Hladina adiponektinu a množství epikardiálního tuku u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí
Úvod: Obstrukční spánková apnoe (OSA) je důležitým rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Epikardiální tuk (ET) a adiponektin mohou být důležitým pojítkem mezi OSA a akcelerovanou aterosklerózou pozorovanou u těchto pacientů. Tento článek má za cíl zhodnotit vztah mezi ET a hladinami adiponektinu u pacientů s OSA.
Metodika: Do studie bylo zařazeno 60 mužů s průměrným věkem 55,5 ± 9,2 let. Všichni pacienti byli vyšetřeni ve spánkové laboratoři, byly u nich měřeny antropometrické parametry a provedeny laboratorní analýzy a echokardiografické vyšetření s měřením ET.
Výsledky: Nebyla zjištěna korelace mezi ET a hladinou adiponektinu v séru (r = 0,194, p = 0,138), ale byla nalezena pozitivní korelace mezi ET a poměrem obvodu pasu a boků (r = 0,380, p = 0,003) i obvodem pasu (r = 0,265, p = 0,41). Rovněž bylo zjištěno, že s hladinami adiponektinu koreluje několik proměnných, přičemž pozitivně koreloval věk (r= 0,345, p = 0,007) i hladiny HDL (r = 0,394, p = 0,002); slabá negativní korelace byla nalezena pro HOMA-IR index (r= –0,306, p = 0,018) and glykémii (r = –0,260, p = 0,045).
Závěr: Tato studie potvrzuje zjištění dřívějších studií, které nenalezly korelaci mezi ET a hladinami adiponektinu u pacientů s OSA.
Klíčová slova: obstrukční spánková apnoe; adiponektin; epikardiální tuk 


Plicní alveolární proteinóza
M. Džingozovová, K. Brat, J. Skřičková, Z. Merta, V. Dostálová, P. Dostál, V. Bartoš
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Lékařská fakulta Masarykova univerzita a FN Brno

SOUHRN
Plicní alveolární proteinóza patří mezi vzácné plicní nemoci. Dochází při ní k hromadění složek surfaktantu z různých příčin. Od doby jejího prvního popsání bylo v literatuře prezentováno kolem 500 případů. Vzhledem k malé prevalenci této nemoci neexistují žádná jednoznačná doporučení pro diagnostiku a léčbu. Článek podává přehled o možnostech diagnostiky a léčby.
Klíčová slova: plicní alveolární proteinóza, surfaktant, růstový faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů,celková laváž plic


Aktuálna situácia v odbore pneumológia a ftizeológia v Slovenskej republike

Š. Laššán, M. Hájková
Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej university, Univerzitna nemocnica Bratislava

SÚHRN
V predloženom materiáli spolu s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) pre odbor pneumológia a ftizeológia (PaF) predkladáme aktuálne dostupné dáta charakterizujúce stav odboru a jeho aktivity na Slovensku. Venujeme sa problematike náplne odboru, ľudských zdrojov a ich vzdelávania, siete a činnosti ústavných aj ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poukazujeme na problémy a výzvy do budúcnosti.
Zdôrazňujeme úlohu a zapojenie odbornej pracovnej skupiny PaF do prípravy štandardných diagnostických a terapeutických postupov a postupov na výkon prevencie v rámci projektu MZ SR.
Kľúčové slová: pneumológia a ftizeológia, ústavní a ambulantní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, projekt štandardných, preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov 

Tuberkulóza je aj v čase covid-19 problémom, aktuálna situácia za rok 2019 v Európe
a na Slovensku
I. Solovič, J. Švecová
NUTPCH a HCH Vyšné Hágy, NCZI Bratislava 

SÚHRN
Epidemiologická situácia tuberkulózy vo väčšine krajín s nízkym výskytom TB sa vyznačuje nízkou mierou prenosu v celkovej populácii a príležitostnými ohniskami. V čase pandémie covid-19 musíme počítať s jej nárastom v postpandemickom období. Väčšina prípadov aktívnej TB je spôsobená reaktiváciou latentnej tuberkulózy. Vysoká koncentrácia choroby je zaznamenávaná v určitých rizikových skupinách (chudobní ľudia, bezdomovci, migranti,
väzni, etnické menšiny a osoby žijúce s HIV infekciou alebo s inými chorobami, osoby s nadmerným užívaním alkoholu, drogovo závislí a iné marginalizované skupiny). V čase zvyšujúcej sa migrácie obyvateľstva, nebude TB natrvalo odstránená v akejkoľvek krajine, pokiaľ nebude eliminovaná v celosvetovom meradle.
Kľúčové slová: tuberkulóza, aktuálna situácia, Európa, Slovensko

Přejít na: