3 / 2012

Úvodník: Bronchogenní karcinom – personalizovaná léčba se stává realitou
L. Koubková

Souhrn není k dispozici

Účinnost a bezpečnost léčby pemetrexedem a cisplatinou u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) typu adenokarcinomu a velkobuněčného karcinomu
J. Skřičková, K. Hejduk, Z. Bortlíček, M. Pešek, V. Kolek, L. Koubková, P. Zatloukal, M. Zemanová, J. Roubec, D. Sixtová, F. Salajka, H. Čoupková, M. Tomíšková, Y. Grygárková, L. Havel, M. Hrnčiarik

Souhrn

Konkomitantní chemoradioterapie inoperabilního nemalobuněčného karcinomu plic – prognostické faktory a příčiny selhání ve vlastním souboru z let 1996-2008
M. Zemanová, H. Honová, L. Havel, J. Homolka, L. Petruželka

Souhrn

Možnosti testování DNA mutací a DNA metylační analýzy cirkulující volné nádorové DNA (tumor cell-free DNA) izolované z periferní krve nemocných s NSCLC
M. Pešek, L. Benešová, M. Kopečková, B. Belšánová, O. Fiala, M. Minárik

Souhrn

Prognostické faktory v souboru nemocných s malobuněčným plicním karcinomem lokalizovaného stadia
M. Zemanová, H. Honová, J. Dvořák, L. Petruželka

Souhrn

Aktuální doporučení pro plánování radioterapie nemalobuněčných plicních karcinomů
R. Vojtíšek, J. Fínek

Souhrn

První zkušenosti s vyšetřováním zlomu genu ALK (anaplastické lymfomové kinázy) podáním crizotinibu u vybraných nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic (NSCLC)
M. Pešek, P. Grossmann, P. Mukenšnabl, M. Minárik

Souhrn

Tarceva registrována v 1. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic, výsledky studie EURTAC
P. Zatloukal, L. Havel

Souhrn

Hornychová Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) – aktualizace 2012
A. Ryška, L. Petruželka, J. Skřičková, V. Kolek, M. Hajdúch, R. Matěj, M. Uvírová, M. Pešek, J. Dvořáčková, H.

Souhrn není k dispozici

Za MUDr. Věrou Římanovou, CSc., 15. 11. 1924-19. 2. 2012  

 

Informace k vykazování BCG vakcinace – používání výkonu 25313 – BCG inokulace  

 

Stanovisko výboru ČPFS k výše uvedené informaci  

 

Metodika k provádění pravidelného očkování proti tuberkulóze (TBC) v ČR

Přejít na: